Hiilineutraali golfkenttä

Hiilineutraali Golfkenttä -laskelma
on
valinta tulevaisuuden puolesta!

Ilmaston lämpeneminen on globaalisti yksi suurimmista uhista ihmiskunnalle. Sääolosuhteiden ääri-ilmiöiden lisääntyminen, kuivuus, rankkasateet, metsäpalot ja myrskyt ovat kaikki seurausta ilmaston lämpenemisestä. Euroopan Unionin toimesta on käynnissä useita hankkeita, joissa valtiot ovat sitoutuneet pienentämään omaa hiilijalanjälkeään. Samalla EU on asettanut vaatimukset, joiden mukaan vastuullisuusraportit jatkossa dokumentoidaan. Vastuullisuusraportti määritellään CSRD-direktiivissä, jossa käytetään ESRS- ja GRI-standardeja, EGS-raportointia ja GHG-protokollaa. Toimimalla EU:n vaatimalla tavalla tuloksena on ”virallinen” hiilijalanjälkilaskelma. Vastuullisuus- ja kestävyysraportointi perustuu tällöin luotettavaan ja vertailtavaan tietoon. Golfkenttien kannattaa olla tässä hankkeessa edelläkävijänä ja varautua jo nyt tulevaan.

”Paras keino valmistautua standardien vaatimuksiin
on aloittaa niihin perehtyminen ajoissa.”
(openCO2.net)

Suuret yritykset edellä

Valtioiden sitoutuminen hiilijalanjälkensä pienentämiseen tuo vaatimuksia myös yrityksille. CSRD-kestävyysraportointidirektiivi astuu pian voimaan, ja velvoittaa aiempaa suuremman joukon yrityksiä raportoimaan toiminnastaan. Raportointi koskee alkuvaiheessa suuryrityksiä, mutta todennäköistä on, että vaatimus kohdistuu lähivuosina myös erityistoimialoille, kuten golfkentille. GRI-raportointistandardin mukaan organisaatioiden tulee raportoida niin talousaiheista, ympäristöaiheista kuin sosiaalisistakin aiheista aihestandardien (GRI 1-3) mukaisesti.

GHG-protokolla määrittää päästöluokat

Hiilineutraali Golfkenttä -laskelma on alusta alkaen käyttänyt GHG-protokollaa scope-määrittelyyn. Kiteytettynä scope 1 kertoo yhtiön oman yhtiön toiminnan suorat päästöt, scope 2 ostoenergian epäsuorat päästöt energian tuotannosta ja scope 3 kaikki muut epäsuorat päästöt, mm. pelaajien ajamat kilometrit. Hiilineutraali Golfkenttä -laskelmassa kenttä saa käyttöönsä molemmat lukemat, jolloin EU:n jatkossa vaatimat kriteerit täyttyvät.

Lainaus openCO2.net -sivustolta:

Scope 3 herättää eniten kysymyksiä ja aiheuttaa yrityksille päänvaivaa hiilijalanjälkilaskennassa, sillä sen päästöjen laskenta ja sopivien päästökertoimien löytäminen voi olla vaikeaa. Hiilijalanjälkilaskennassa sen merkitys on kuitenkin usein suuri. Etenkin kaupan ja teollisten yritysten arvoketjuista ja hankinnoista syntyy usein merkittäviä päästöjä, joiden jättäminen laskennan ulkopuolelle voi antaa väärän kuvan yrityksen päästöistä.

Pitääkö scope 3 sisällyttää hiilijalanjälkilaskentaan?

Vastoin yleistä harhaluuloa scope 3:n sisällyttäminen hiilijalanjälkilaskentaan ei ole vapaaehtoista. Jos laskenta halutaan toteuttaa Greehouse Gas Protocol -standardin mukaisesti, tulee kaikkien toiminnan kannalta merkittäviksi tunnistetut päästölähteet sisällyttää laskentaan. Tämä koskee myös scope 3:a niiden päästölähteiden osalta, joista on luotettavia lähtötietoja saatavilla kohtuullisella työllä. Jos siis päästölähteellä voidaan olettaa olevan muu kuin vähäinen vaikutus laskennan tulokseen, tulee se sisällyttää laskentaan.

Direktiivin vaatimuksiin varautuminen

Vaikka CSRD-direktiivi ei vielä koskettaisikaan yritystänne suoraan, on sen mukanaan tuomiin vaatimuksiin kannattavaa valmistautua esim. seuraavilla toimenpiteillä:

1. Hiilijalanjäljen lähtötason kartoitus – Hiilineutraali Golfkenttä -laskenta
Suunnitelma laskennan laajentamisesta koko toimintaan ml. oma arvo- ja toimitusketju

2. Tiekartta Pariisin sopimuksen mukaisiin päästövähennystoimiin (1,5 asteen mukainen päästövähennystoimenpidesuunnitelma)
​​​​​​​Toimien vaikuttavuutta ja hiilijalanjäljen kehitystä on seurattava vähintään kerran tilikaudessa

3. Valmius raportoida oman toiminnan vaikutus asiakaskohtaisesti omille asiakkaille

4. Kestävyysraportoinnin liittäminen toimintakertomuksen yhteyteen on yksi direktiivin vaatimuksista, johon kannattaa valmistautua


Muut vaikutukset

Ympäristöasiat ja muu vastuullisuus ovat merkityksellisiä asioita varsinkin nuoremman sukupolven edustajille. Laskelma ja sitoutuminen oman ympäristön kehittämiseen toimii myös erinomaisena argumenttina golfkenttiin kriittisesti suhtautuvien kanssa keskustellessa. Sidosryhmät, mediat ja erityisesti yhteistyökumppanit ja yritystapahtumien järjestäjät arvostavat kentän toimia vastuullisuustrendien pohjalta. Saman arvoratkaisun tehneet yritykset löytävät lopulta toisensa.

Omat osakkaat ja jäsenet ovat se tärkein tiedotuskanava. Heille omasta ympäristöstä huolehtiminen on kunnia asia, ja omasta kentästä halutaan olla ylpeitä.

Suomen Golfkentät ry:n hanke

Meri-Teijo Golf toimi hankkeen pilottina ja siellä on järjestetty korkeatasoisia ilmastoseminaareja vuosien aikana. Sertifikaatin saaneita kenttiä on jo useita, muutamalla kentällä laskenta on valmistumassa. Maailmanlaajuinen pandemia hidasti tätäkin hanketta, mutta nyt se käynnistyy vahvasti uudelleen. Suomen Golfkentät ry on edelleen vahvasti hankkeen takana ja hallinnoi sitä.

Sähköenergiaa yhteisostona, nollapäästöllä

Sähkösalkkujen hankintatilanne 2023-2026
Vuosi 2023 on takana. Kenttien maksaman sähkön keskihinnaksi muodostui 5,93 c/kWh.
Vuoden 2024 sähkön suhteellisen tarkka keskihinnan ennuste on 6,90 c/kWh. Kenttien hinnassa korostuu korkeampi hinta jaksolla tammikuu-maaliskuu, mutta loppuvuoden hinta todennäköisesti painuu mukavasti ennusteen alapuolelle.

Hintaennusteet vuosille 2025-2026
2025: keskitehon määrästä suojattu n. 85%. Laskutushintaennuste tässä vaiheessa n. 5,95 c/kWh.
2026: keskitehon määrästä suojattu n. 27%. Laskutushintaennuste tässä vaiheessa n. 5,40 c/kWh.

Yllä olevat hinnat siis vuosien keskimääräiset kk-laskutushinnat. Hinnat pitävät sisällään 100% tuulivoimatuotannon alkuperätakuut.​​​​​​​
Näin ollen kenttien Co2-päästöt sähkön osalta ovat nolla (0) jatkossakin.
​​​​​​​Poolissa mukana olevat kentät saavat tuulivoimatuotannon sertifikaatin.


Myynti- ja markkinointi: Jukka Rimpiläinen, 0400 484027

Laskenta-asiantuntija: Petri Jaatinen, 0400 821 673

Hallinto ja laskutus: Timo Mansnerus, 040 7608 090


Ilmastoasioiden asiantuntija Jouni Keronen avasi ilmaston lämpenemisen aiheuttamia ongelmia.

Kasvihuonepäästöjen vaikutus muun muassa merivesien lämpenemiseen aiheuttaa jo nyt rajuja sääilmiöitä ympäri maailman. Meillä jokaisella on vastuu oman toimintamme ympäristöystävällisyydestä ja golfkentät voivat olla siinä edelläkävijöitä. Hiilijalanjäljen mittauksella golfkentät saavat työkalun oman toimintansa kehittämiseen, jonka tavoitteena tulee olla hiilineutraali golfkenttä.


Hiilijalanjälki on laskettu jo useilla kentillä

Golfkentille räätälöity laskentamalli mittaa niiden hiilijalanjäljen ja tuottaa ehdotuksen sen pienentämiseksi. Mittaus perustuu golfkentän toiminnan aiheuttamaan ilmastonlämpenemisvaikutukseen elinkaariarviointimenetelmää ja kansainvälisiä laskentastandardeja noudattaen. Mittaustuloksia tullaan myös vertailemaan eri kenttien kesken, jolloin poikkeamiin päästään heti puuttumaan.

Meri-Teijo Golf oli ensimmäinen hiilijalanjälkensä laskenut golfkenttä Suomessa.

Hiilineutraali golfkenttä – Carbon Neutral Golf Course

Suomen Golfkentät ry käynnisti vuonna 2017 hankkeen golfkenttien hiilijalanjäljen mittamiselle, Meri-Teijo Golfin toimiessa hankkeen pilottina. Hanke saa mittavaa taustatukea Climate Leadership Coalitionin puheenjohtajalta Jouni Keroselta ja yhdistyksemme 50 jäsenkentältä. Tasauspäiväseminaarien asian tärkeyttä korostavien puheenvuorojen ansiosta jo parikymmentä suomalaista golfkenttää on käynnistänyt toimenpiteet oman hiilijalanjälkensä mittaamiseksi.

Golfkenttien hiilijalanjäljen mittaaminen laajemmassa mittakaavassa käynnistyi keväällä 2019. Kunnianhimoiseksi tavoitteeksi asetettiin 20 kotimaisen kentän mittaaminen, jolloin kenttien keskinäistä vertailutietoa syntyisi kiinnostavasti. Kymmenkunta kenttää oli jo tehnyt maaliskuussa 2019 sopimuksen SGK:n kanssa ja sama määrä kiinnostuneita oli jonossa, kertoen toimialan halusta olla edelläkävijänä tärkeässä asiassa. Suomen Golfliiton ilmoitus (6.3.2019) ilmastorahaston perustamisesta tukee hiilineutraalin toimialan tavoitteita.​​​​​​​

Golfkentän hallituksen strateginen työkalu

Hiilijalanjäljen laskennassa mitataan golfkentän aiheuttama ilmastonlämpenemisvaikutus elinkaariarviointimenetelmää ja kansainvälisiä laskentastandardeja noudattaen. Laskennan pohjana on GHG-protokollan mukainen mittaus, jossa golfkentän toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt on jaoteltu seuraaviin kokonaisuuksiin: 1: Oman toiminnan aiheuttamat khk-päästöt, 2: Ostetun energian tuotannosta syntyvät khk-päästöt, ja 3: Yrityksen toiminnasta epäsuorasti aiheutuvat khk-päästöt, joihin yritys ei voi suoraan vaikuttaa.

Golfkentän hiilijalanjäljen laskenta tehdään asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman helposti ja selkeästi. Asiantuntijamme vastaavat golfkenttien tiedonkeruusta yhteistyössä asiakkaan kanssa ja tuloksena saadaan golfkentän hiilijalanjälki nykytilassa. Nykytilan rinnalla kentälle lasketaan myös erillinen referenssitulos, jossa huomioidaan mahdollisten kehitystoimien vaikutus kokonaishiilijalanjälkeen. Laskennan perusteet ja tulokset toimitetaan asiakkaalle hiilijalanjälkiraportissa. Standardien ja rajausten ansiosta eri golfkenttien mittaustulokset ovat keskenään verrattavissa.

Messilä Golfin hiilijalanjäljen laskentatulos julkistettiin näyttävästi.

Ilmastonmuutos on uhka golfille

Golfarin mielestä golfkausi Suomessa saisi alkaa vaikka kuinka aikaisin ja jatkua pitkään. Kuvasimme tämän videon maaliskuun lopulla jolloin aurinko paistoi ja lämpötila oli kolmetoista lämpöasteen tienoilla. Muutama golfkenttä Eteleä-Suomessa oli jo avattu pelaajille. Videolla Climate Leadership Coalition entinen toiminnanjohtaja Jouni Keronen kertoo miksi kaikki ei olekaan hyvin ja mitä meidän tulisi tehdä.

Videon voit katsoa tästä!

Sertifikaatin saaneet kentät: